Dova za otklanjanje tegoba – osjetite olakšanje, proučite je odmah!

Zivotne Tegobe Dova

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Allāhu ekber kebīrā vel ĥamdu lillāhi kesīrā. Ve subĥānallāhi rabbil ‘ālemīn. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil ‘azīzil ĥakīm.

Prijevod ove dove:

„Samo je Allah bog, Jedan je On i nema sudruga. Allah je Najveći, Njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, Gospodar svjetova! Nema snage ni moći osim sa Allahom, Silnim i Mudrim.“

Kad god osjetite tegobe koje su uvijek prisutne na ovom dunjaluku učite ovu dovu a Allah Uzvišeni će olakšanje dati.

Religis.com