Znate li šta je Allah naredio pticama da govore petkom?

Znate li šta je Allah naredio pticama da govore petkom?

JESMO LI SVJESNI KOLIKE SU BLAGODATI DANA PETKA. ČAK I PTICE UOČI, I NA DAN PETKA GOVORE JEDNI DRUGIMA O NJEMU

Petkom ptice govore: “Selam, selam, dobri dane”

– Oni koji su preselili, izvijestili su ovo Mutarrifa, kao počast njemu, dok je bio između sna i jave. (Ibn Ebu ed-Dun’ja i El-Bejheki.)

– Bekr bin Abdullah el-Muzeni veli: “Ptice sreću jedne druge u noći uoči petka i govore: ‘Osjećate li da je sutra petak?” (Ed-Dejnuri u El-Mudžalesetu)

Umame, radjallahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao: ”Kupanje petkom je radi potpunog izlaska grijeha preko dlaka. (Bilježi ga taberani, i prenosioci su mu povjerljivi)Kupanje petkom je obaveza svakom punoljetnom muslimanu:

Kupanje petkom propisano je onome ko prisustvuje džuma-namazu, a na to ukazuju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada neko od vas krene da obavi džuma-namaz, neka se okupa!” (Buhari, br. 877; Muslim, br. 844)

Loading...